Ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản dành cho người mới học ( phần 3 )

Trong chuyên mục ngữ pháp tiếng Hàn kì này, website trung tâm tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học Ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản dành cho người mới học ( phần 3 )

- Cách học tiếng Hàn cho người mới bắt đầu.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/Cach-hoc-tieng-Han-Quoc-cho-nguoi-moi-bat-dau-300/.
21. Đơn vị đếm


(1) Trong tiếng Hàn có rất nhiều đơn vị đếm được sử dụng phức tạp. ‘개’ có nghĩa là “cái, trái, miếng’, phạm vi sử dụng của đơn vị đếm này rất rộng, ‘명’ nghĩa là ‘người’ được dùng để đếm người. ‘분’ và ‘사람’ cũng được sử dụng để đếm người, nhưng ‘분’ là thể lịch sự và thể hiện rõ sự tôn trọng với người được đếm. Các danh từ dùng làm đơn vị đếm không đứng riêng một mình mà phải được sử dụng sau với số đếm hoặc các định từ chỉ định nó. Ví dụ ‘다섯 개, 열 개’, hoặc ‘일곱 명, 아홉 명’.


시계 다섯 개: năm cái đồng hồ


책 일곱 권: bảy quyển sách


학생 열 명: mười học sinh


선생님 열 여덟 분: 18 (vị) giáo viên


Một số con số thuần Hàn thay đổi dạng thức khi sử dụng chung các đơn vị đếm.


Korean Numbers -> Number + counting unit


하나 -> 한 개, 한 명, 한 분, 한 사람


둘 -> 두 개, 두 명, 두 분, 두 사람


셋 -> 세 개, 세 명, 세 분, 세 사람


넷 -> 네 개, 네 명, 네 분, 네 사람


스물 -> 스무 개, 스무 명, 스무 분, 스무 사람


사과 한 개 주세요. Hãy đưa cho tôi 1 quả táo.


저는 아이들이 세 명 있어요. Tôi có 3 đứa con.


(2) Cả số thuần Hàn (K.N) và số Hán Hàn (C.N) đều được sử dụng khi nói giờ. Số thuần Hàn nói giờ, số Hán Hàn nói phút:


04:40


K.N: C.N.


네 시 사십 분


Số thuần Hàn + 시 (giờ)


한 시 một giờ


열 시 mười giờ


Số Hán Hàn + 분 (phút)


사십 분 bốn mươi phút


삼십 분 ba mươi phút


한 시 반에 만납시다. Chúng ta hãy gặp nhau lúc 1 giờ rưỡi nhé.


(‘반’ là “rưỡi”, 30 phút)


수업이 열 시 오 분에 끝났어요. Tiết học kết thúc lúc 10:05.


22. Động từ bất quy tắc ‘으’


(1) Hầu hết các gốc động từ có âm kết thúc ‘으’ đều được sử dụng như một động từ bất quy tắc.


쓰(다) + -어요: ㅆ+ㅓ요 => 써요: viết, đắng, đội (nón)


크(다) + -어요: ㅋ + ㅓ요 => 커요: to, cao


뜨(다): mọc lên, nổi lên


끄(다): tắt ( máy móc, diện, đèn)


저는 편지를 써요. Tôi đang viết thư .


편지를 썼어요. Tôi đã viết thư.


편지를 써야 해요. Tôi phải viết thư.


동생은 키가 커요. Em trai tôi to con


(2) ‘-아요’ được sử dụng với gốc động từ tính từ có âm cuối là nguyên âm ‘으’ nếu âm trước nó ‘으’ là ‘ㅏ’ hoặc ‘ㅗ’, ‘-어요’ được sử dụng với gốc động từ tính từ có âm cuối là nguyên âm ‘으’ nếu âm trước nó ‘으’ những âm có các nguyên âm khác ngoại trừ ‘아’ và ‘오’.

- Tiếng Hàn nhập môn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/#.Vs0Zan197Dc.
Bất quy tắc -으 + ‘-아요’ khi :


바쁘(다) + -아요: 바ㅃ + ㅏ요 => 바빠요: bận rộn


배가 고프(다): đói bụng


나쁘(다): xấu (về tính chất)


잠그(다): khoá


아프(다): đau


저는 오늘 바빠요. Hôm nay tôi bận.


오늘 아침에 바빴어요. Sáng nay tôi (đã) bận.


바빠서 못 갔어요. Tại vì tôi bận nên tôi đã không thể đi.


Bất quy tắc -으 + ‘-어요’ khi :


예쁘(다) + -어요: 예ㅃ ㅓ요 => 예뻐요 (đẹp)


슬프(다): 슬ㅍ ㅓ요 => 슬프다 (buồn)


기쁘(다): vui


슬프(다): buồn


23. Đuôi từ ‘-아(어/여) 보다’


Nghĩa gốc của ‘보다’ là “xem, nhìn thấy”.’ Đuôi từ ‘-아(어/여)보다’ được dùng để chuyển tải ý nghĩa ‘thử làm một việc gì đó’.
Ví dụ :
이 구두를 신어 보세요. Hãy mang thử đôi giày này xem.
전화해 보세요. Hãy thử gọi điện thoại xem.
여기서 기다려 보세요. Hãy thử đợi ở đây xem.


– Khi dùng với thì quá khứ. nó có thể được dùng để diễn tả một kinh nghiệm nào đó


저는 한국에 가 봤어요. Tôi đã từng đến Hàn Quốc rồi.
저는 멜라니를 만나 봤어요. Tôi đã từng gặp Melanie rồi.


24. Đuôi từ ‘-아/어/여 보이다’: có vẻ…


Đuôi từ này thường đi với tính từ để diễn tả ý nghĩa “có vẻ như…”. Thì quá khứ của đuôi từ này là ‘-아/어/여 보였다.’


-아 보이다 được dùng sau gốc động từ có nguyên âm ‘아/오’
옷이 작아 보여요. Cái áo trông hơi nhỏ.


-어 보이다 được dùng sau gốc động từ có nguyên âm ‘어/우/으/이’
한국음식이 맛있어 보여요. Thức ăn Hàn trông có vẻ ngon.


-여 보이다 được dùng sau động từ có đuôi ‘-하다’
그분이 행복해 보여요. Anh ấy trông hạnh phúc quá.


25.Trợ từ ‘-보다’: có nghĩa là “hơn so với”


Trợ từ so sánh ‘-보다’ (hơn so với) được gắn sau danh từ thứ hai sau chủ ngữ để so sánh danh từ đó với chủ ngữ. Trợ từ này thường đi kèm với ‘-더’ (hơn)’.


한국말이 영어보다 (더) 어려워요. Tiếng Hàn khó hơn tiếng Anh.
개가 고양이보다 (더) 커요. Chó to hơn mèo.
오늘은 어제보다 (더) 시원해요. HÔm nay mát mẻ hơn hôm qua.


– Khi sử dụng ‘더’ mà không có 보다 :.


이게 더 좋아요. Cái này tốt hơn.
한국말이 더 어려워요. Tiếng Hàn khó hơn.
나는 사과가 더 좋아요. Tôi thích táo hơn.


26. 제일/가장: nhất


Đây là trạng từ so sánh nhất, ‘가장/제일’ thường được dùng trước tính từ, định từ, định ngữ hoặc trạng từ khác.


그게 제일 예뻐요. Cái đó đẹp nhất.
이게 제일 작은 연필이에요. Đây là cây bút chì nhỏ nhất.
그분이 제일 잘 가르쳐요. Ông ấy dạy giỏi nhất.
안나가 제일 커요. Anna to con nhất.


27. Đuôi từ ‘-(으)ㄹ 거예요’: sẽ, chắc là


Đuôi từ này được dùng với chủ ngữ ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ 2 để diễn tả một hành động trong tương lai.


(1) Dùng -ㄹ 거예요 nếu gốc động từ không có patchim.


안나씨, 내일 뭐 할 거예요? Anna, bạn sẽ làm gì vào ngày mai?


저는 내일 이사를 할 거예요. Ngày mai tôi sẽ chuyển nhà.


(2) Dùng -을 거예요 nếu gốc động từ có patchim.


지금 점심 먹을 거예요? Bây giờ bạn sẽ ăn trưa à?


아니오, 30분 후에 먹을 거예요. không, tôi sẽ ăn sau 30 phút nữa.


Nếu chủ ngữ là đại từ ngôi thứ 3 thì đuôi từ này thể hiện nghĩa tiên đoán 1 việc có thể sẽ xảy ra.


28. Trợ từ ‘-까지’: đến tận


Trợ từ ‘-까지’ gắn vào sau danh từ nơi chốn hoặc thời gian để chỉ đích đến hoặc điểm thời gian của hành động.


어디까지 가세요? Anh đi đến đâu?


시청까지 가요. Tôi đi đến toà thị chính.


아홉시까지 오세요. Hãy đến đây lúc 9h nhé (tối đa 9h là phải có mặt).


29. Trợ từ ‘-부터’: từ (khi, dùng cho thời gian), từ một việc nào đó trước


Trợ từ ‘-부터’ dùng để chỉ điểm thời gian bắt đầu một hành động, hoặc để chỉ một sự việc được bắt đầu trước.
Để chỉ nơi chốn xuất phát người ta dùng trợ từ ‘-에서’.


9시부터 12시까지 한국어를 공부해요. Tôi học tiếng Hàn từ 9h đến 12h.


몇 시부터 수업을 시작해요? Lớp học bắt đầu từ lúc mấy giờ?


이것부터 하세요. Hãy làm (từ ) cái này trước.


여기부터 읽으세요. Hãy đọc từ đây.


30. Trợ từ ‘-에서’: từ, ở tại


Trợ từ ‘-에서’ được gắn vào sau một danh từ chỉ nơi chốn để chỉ nơi xuất phát của một chuyển động.


안나는 호주에서 왔어요. Anna đến từ nước Úc.


LA에서 New York 까지 멀어요? Từ LA đến New York có xa không?


Chúng ta đã từng học về trợ từ ‘-에서’ này, với ý nghĩa “ở tại” là dùng để chỉ ra nơi diễn rra một hành động, một sự việc nào đó. Thử xem ví dụ


서강 대학교에서 공부해요. Tôi học tại trường Đại học Sogang.


한국식당에서 한국 음식을 먹어요. Tôi ăn thức ăn Hàn tại quán ăn Hàn Quốc.
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng