Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2016

Kinh nghệm học tiếng hàn qua bài hát Run Devil Run - SNSD

Hình ảnh
Trong chuyên mục tiếng hàn qua bài hát kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài hát: Run Devil Run - SNSD... .

Bạn có thể tìm hiểu thêm về học tiếng hàn trực tuyến tại đây. Khóa học này giúp bạn có thể chủ động hơn trong việc học tiếng Hàn.
Run Devil Run

똑 바로 해 넌 정말 bad boy
사랑보단 호기심 뿐
그 동안 난 너 때문에
깜빡 속아서 넘어간 거야

넌 재미 없어 매너 없어
넌 devil, devil 넌 넌

네 핸드폰 수많은 남자
한 글자만 바 꾼 여자
내 코까지 역겨운 perfume
누구 건지 설명해 봐

나 몰래 누굴 만나는 끔 찍한
그 버릇 못 고쳤니 뛰어 봐도 손바닥 안인 걸

You better run, run, run, run, run, 더 는 못 봐 걷어 차 줄래
You better run, run, run, run, run, 날 붙잡아도 관심 꺼 둘래
Hey, 더 멋진 내가 되는 날 갚아 주겠어 잊지마
You better run, run, run, run, run, 딱 걸렸어 약 올렸어, run devil, devil, run, run

내 곁에서 살며시 흘끗
다른 여잘 꼭 훑어봐
나 없을 땐 넌 super playboy
고갤 들어 대답해 봐

넌 재미 없어 매너 없어
넌 devil, devil 넌 넌

You better run, run, run, run, run, 더 는 못 봐 걷어 차 줄래
You better run, run, run, run, run, 날 붙잡아도 관심 꺼 둘래
Hey, 더 멋진 내가 되는 날 갚아 주겠어 잊지마
You better run, run, run, run, run, 딱 걸렸어 약 올렸어, run devil, devil, run, run

Kinh nghệm học tiếng hàn qua bài hát I Got A Boy - SNSD

Hình ảnh
Trong chuyên mục tiếng hàn qua bài hát kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài hát: I Got A Boy - SNSD... .

Bạn có thể tìm hiểu thêm về học tiếng hàn trực tuyến tại đây. Khóa học này giúp bạn có thể chủ động hơn trong việc học tiếng Hàn.
Ayo! GG! Yeah Yeah 시작해 볼까?
어머! 얘 좀 봐라 얘, 무슨 일이 있었길래 머릴 잘랐대? 응?
어머! 또 얘 좀 보라고! 머리부터 발끝까지 스타일이 바뀌었어
왜 그랬대? 궁금해 죽겠네
왜 그랬대? 말해 봐봐 좀

Ha Ha! Let me introduce myself!
Here comes trouble! 따라 해!
오 오오 예 오. 오오 예 오
너 잘났어 정말!

지가 뭔데? 웃겨. 너무 콧대 센 거 아니?
나보고 평범하단다 얘
어~~그 남자 완전 맘에 들었나 봐!
말도 안돼! 말도 안돼!
너무 예뻐지고 섹시해 졌어 그 남자 때문이지?
물어볼 뻔 했다니까? 너 바꾼 화장품이 뭔지

사실 나, 처음 봤어 상처 입은 야수 같은 깊은 눈
얘기만 해도 어질 했다니까?
너 잘났어 정말!
잘났어 정말!

오 오오 예 오. 오오 예 오 너 잘났다 정말!
오 오오 예 오. 오오 예 오 너 잘났어 정말!

Ayo! Stop! Let me put it down another way.

I got a boy 멋진! I got a boy 착한!
I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간
I got a boy 멋진! I got a boy 착한!
I got a boy awesome boy 완전 반했나 봐

아 내 왕자님! 언제 이 몸을 구하러 와 주실 텐가요?
하얀 꿈처럼 날 품에 안아 올려 날아가 주시겠죠?

나, 깜짝! 멘붕이야! 그 사람은 내 민 낯이 궁금하대