Từ vựng tiếng Hàn về doang nghiệp của trường Katana


- Để nói được một ngôn ngữ một cách nhanh nhất, điều chúng ta cần trước hết là từ vựng, chứ không phải ngữ pháp. Chỉ cần vốn từ vựng của chúng ta dồi dào, chúng ta sẽ biết cách truyền đạt ý định của mình cho đối phương.
- Xem thêm:
    - Tự học tiếng Hàn hiệu quả.http://tienghancoban.edu.vn/tu-hoc-tieng-han-co-ban.html .
    - Cách học tiếng Hàn. http://tienghancoban.edu.vn/cach-hoc-tieng-han,2.

가격정책 Chính sách về giá
가격표 Bảng giá
가계부 Sổ chi tiêu
가불신청 Xin ứng tiền
가성재 Chất dễ cháy
가스수도비 Tiền ga và nước
가압류 Tạm thu, tạm giữ
각종결산보고서 Các loại báo cáo tổng kết
감가상각누계액 Lũy kế khấu hao tài sản
감가상각비 Chi phí khấu hao tài sản
감사 Giám sát, kiểm tra
개업비 Chi phí khai trương
개인별 실적 Kết quả từng cá nhân
개인별 업무목표 Mục tiêu công việc từng cá nhân
거래계약서 Hợp đồng giao dịch
거래명세서 Tờ chi tiết giao dịch
거래사실확인서 Xác nhận giao dịch
거래처 확대 Mở rộng đối tác giao dịch
건강진단서 Phiếu kiểm tra sức khỏe
건강진단실시 Thực hiện kiểm tra sức khỏe
건물 임대차계약 Hợp đồng cho thuê và mượn nhà
건물 Tòa nhà
건물신축공사 도급계약서 Hợp đồng giao thầu xây dựng công trình
건설용장비 Thiết bị xây dựng
건의사항 Nội dung kiến nghị
건축 설계용역 계약서 Hợp đồng thiết kế kiến trúc
견적서 Bản báo giá
견적서검토 Xem xét bảng báo giá
견적의뢰서 Đơn đề nghị báo giá
견학신청서 Đơn xin kiến tập
결근사유서 Bản tường trình vắng mặt
결석계 Đơn xin vắng mặt
결손금 Số tiền lỗ
경고장 Thư cảnh cáo
경력증 명서 Giấy chứng nhận kinh nghiệm
경매취하서 Thư hủy tham gia bán đấu giá
경비 청구서 Đề nghị thanh toán chi phí
경비 Chi phí, kinh phí
경비분개 장 Sổ phụ chi phí
경비지급품의서 Phiếu đề nghị thanh toán chi phí
경상이익 Lợi ích bình thường
경영권 및 주식인수계약서 Hợp đồng chuyển giao cổ phần và quyền kinh doanh
경영목표 Mục tiêu kinh doanh
경영이념 Ý niệm kinh doanh
경영진 Ban điều hành, ban giám đốc
경쟁업체 현황 Tình hình các đối tác cạnh tranh
경조사비 Chi phí hiếu hỉ
계산 서 Hóa đơn, phiếu thu
계약검토보고서 Báo cáo xem xét hợp đồng
계약해지통지서 Thông báo hủy hợp đồng
고객관리 Quản lý khách hàng
고객만족 Hài lòng của khách hàng
고객만족도조사설문서 Phiếu điều tra độ hài long của khách hàng
고객불만접수 Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng
고소장 Đơn tố cáo
고용계약서 Hợp đồng tuyển dụng
고용보험가입 , 납부 Tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp
고정부채 Nợ cố định
고정자산 Tài sản cố định
공문 서 Công văn
공문 접수철 Tập tiếp nhận công văn
공사선수금 Tiền nhận trước khi thi công
공사원가 Đơn giá thi công
공사원가 Đơn giá thi công
공사추진계획 Kế hoạch xúc tiến công trình
공업소유권 Quyền sở hữu công nghiệp
공장 및 시설배치도 Nhà xưởng và sơ đồ bố trí
공장 Nhà xưởng
공장건축 Kiến trúc nhà xưởng
공장건축계획 Kế hoạch xây dựng nhà xưởng
공장검사보고 Báo cáo kiểm tra nhà xưởng
공장입지 Khu đất làm nhà xưởng
공장재고조사 Điều tra tình hình tồn kho
공정내용 설명 Giải thích nội dung qui trình
공정도 Sơ đồ qui trình
공정표 Bảng qui trình
공탁서 Phiếu bảo quản
과목 Hạng mục, môn
과장 Trưởng phòng
관리부 Bộ phận quản lý
관리종합 일보 Báo cáo tổng hợp hằng ngày
광고선전비 Chi phí quảng bá
교육훈련 계획서 Kế hoạch giáo dục đào tạo
구매지시서 Chỉ thị mua hàng
구매품의서 Đơn đề nghị mua hàng
구분 Phân biệt
구입처 Nơi mua hàng
국내공사 Công trình trong nước
국내공사원가 Giá thành công trình trong nước
국내시장 Thị trường trong nước
국내출장 Đi công tác trong nước
국민연금가입 , 납부 Tham gia và đóng bảo hiểm lương hưu
규격 및 사양 Qui cách và cấu hình
규격 Qui cách
규묘 Qui mô
근로계약서 Hợp đồng lao động
근태보고 Báo cáo tình hình công việc
근태상황보고서 Báo cáo tình hình công việc
금년도사업종합평가 Đánh giá tổng hợp ngành nghề trong năm
금액 Số tiền
금용기관대출 Khoản vay từ cơ quan tín dụng
급식소운영일지 Nhật ký vận hành nhà ăn
급여 Lương
급여명세서 Bảng lương
기간 Thời gian
기계 , 공구관리대장 Sổ quản lý công cụ máy móc
기계 , 공구손망실보고 Báo cáo thất lạc hư hỏng công cụ máy móc
기계장치 Máy móc thiết bị
기공식 행사계약서 Hợp đồng tổ chức lễ khai trương
기능직 Công nhân lành nghề
기능직 Công nhân lành nghề
기말재료재고액 Số tiền tồn kho nguyên liệu cuối kỳ
기부금 Số tiền đóng góp
기술(연구)개발 Phát triển (nghiên cứu) kỹ thuật
기술적우수성 Tính ưu việt về mặt kỹ thuật
기술표준 Tiêu chuẩn kỹ thuật
기안 Bản thảo
기업부설연구소 Trung tâm nghiên cứu thuộc doanh nghiệp
기업체명 Tên doanh nghiệp
기업포상 Khen thưởng doanh nghiệp
기타 Khác
기타부분 Các phần khác
기획서 Bản kế hoạch
남품대금청구서 Thư yêu cầu chi trả tiền hàng
남품입찰 Đấu thầu giao hàng
납기지연사과문 Công văn xin lỗi về việc giao hàng muộn
납부 Nộp
납세관리인 Người quản lý nộp thuế
노무비 Chi phí nhân công
노무일지 Nhật ký công việc
노사협의 Thỏa thuận giữa người lao động và chủ sử dụng
단기차입금 Khoản vay ngắn hạn
단위 Đơn vị
담당업무 Nghiệp vụ phụ trách
담보 Bảo lãnh
답변서 Thư trả lời
당기 Hiện nay
대리 Đại lý
대리점계약서 Hợp đồng đại lý
대리점운영각서 Bản cam kết kinh doanh đại lý
대손 Nợ xấu
대외공문 관리대장 Sổ quản lý công văn đối ngoại
대외공문서 Công văn đối ngoại
대지 Khu đất
대차대조표 Bảng cân đối kế toán
대표자 이력사항 Lý lịch người đại diện
대표자명 Tên người đại diện
도면변경 Thay đổi bản vẽ
동업계약서 Hợp đồng hợp tác kinh doanh
동의서 Thư đồng ý
라이센스계약서 Hợp đồng sử dụng giấy phép
마진구조분석표 Bảng phân tích cấu trúc lợi nhuận
마케팅 전략 Chiến lược marketing
매입매출장 Sổ ghi chép mua bán
매입채무 Nợ mua vào
매장운영일지 Nhật ký vận hành cửa hàng
매출실적 Doanh số bán ra
매출원가 Đơn giá bán ra
매출일보 Nhật ký bán hàng
매출증대 Tăng doanh số bán
매출총일익 Tổng lợi nhuận bán hàng
면담표 Phiếu phỏng vấn
모델NO Số mẫu
목차 Mục lục
무보수 Không có thù lao
무형자산 Tài sản vô hình
물품구매 계약서 Hợp đồng mua hàng
미성공사 Dự án chưa xong
미수금 관리 대장 Sổ quản lý tiền chưa thu hồi
미수금 현 황 Tình trạng tiền chưa thu hồi
미수금관리 Quản lý số tiền chưa thu hồi
미완성주택 Nhà ở chưa xong
미지급 Chưa trả
민원상담 Tư vấn hướng dẫn cho người dân
바이어상담일지 Nhật ký tư vấn khách hàng
반제품 Bán thành phẩm
반품 Hàng trả lại
발령 Quyết định nhân sự
발주서 Đơn đăt hàng
배당금수익 Thu nhập cổ tức
배차신청서 Đơn xin bố trí xe
범죄사실확인서 Lý lịch tư pháp
법인설립신고 Khai báo thành lập doanh nghiệp
법인세비용 Chi phí thuế thu nhập lập doanh nghiệp
법인세신고 , 납부 Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
법인인감 Con dấu công ty
보고서 Báo cáo
보상비 Chi phí bồi thường
보수계약 Hợp đồng sửa chữa
보유주식수 Số lượng cổ phiếu sở hữu
보존서류폐기 Hủy hồ sơ vốn có
보증금 Tiền đặt cọc
보증서 Thư bảo lãnh
보험차익
복리후생비 Phí phúc lợi xã hội
본사 Văn phòng mẹ
부(팀) Phòng
부가세신고 Khai báo thuế giá trị gia tăng
부고 Phó cáo
부동산관리 신탁계약서 Hợp đồng ủy thác quản lý bất động sản
부동산매매계약서 Hợp đồng mua bán bất động sản
부동산임대차계약서 Hợp đồng thuê mướn bất động sản
부서명 Tên phòng ban
부서별 실적 Kết quả kinh doanh từng phòng ban
부장 Trưởng phòng
부적합보고 Báo cáo không phù hợp
부지면적 Diện tích đất
부채 Nợ
부채.자본총계 Tổng vốn và nợ
부채총계 Tổng nợ
분기별 매출계획표 Bảng kế hoạch bán hàng theo từng quí
분양선수금 Tiền thu về trước khi bán (nhà)
분양원가 Đơn giá bán ra (nhà)
브랜드 이미지 Hình ảnh thương hiệu
비고 Ghi chú
- Nguồn tham khảo : http://tienghancoban.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng