Động từ thì hiện tại và quá khứ(p2)

Trong chuyên mục tiếng Hàn Ngữ pháp kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học " Động từ thì hiện tại và quá khứ(p2).”

- Bảng từ vựng tiếng Hàn Quốc.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/Bang-tu-vung-Han-Quoc-161/#.VTsrwyHtmko
I) Nguyên mẫu→ Hiện tại (Văn viết)QUY TẮC CHIA ĐỘNG TỪ (QUY TẮC CẤU TẠO)


1. Nếu động·từ tận cùng bằng một phụ·âm (có 받침) thì thay 다 bằng 는다.
Ví dụ:
먹다 → 먹는다 = ăn 
사과를 먹는다. = (Tôi đang) ăn táo. 
걷다 → 걷는다 = đi bộ 
사람은 걷는다. = Một người (đang) đi bộ. 
믿다 → 믿는다 = tin 
나는 예수님을 믿는다. = Tôi tin Chúa Jesus.
2. Nếu động từ không tận cùng bằng phụ âm thì thay 다 bằng ㄴ 다.
Ví dụ
잠자다 → 잠잔다 = ngủ 
지금 새들은 잠잔다 = Bây giờ lũ chim (đang) ngủ. 
가다 → 간다 = đi 
민아는 학교를 간다 = Mina (đang) đi tới trường (đi học). 
보다 → 본다 = xem, nhìn 
현주는 자주 밖을 본다 = Hyun-ju thường xuyên nhìn ra ngoài.
3. Nếu động từ tận cùng bằng phụ âm ㄹ thì thay ㄹ bằng ㄴ.
Ví dụ:
팔다 → 판다 = bán 
이 가게는 과일을 판다 = Cửa hàng này bán trái cây. 
살다 → 산다 = sống 
지우는 여기에서 산다 = Ji-u sống ở đây. 
밀다 → 민다 = đẩy 
자동차를 민다 = đẩy ôtô
II) Nguyên mẫu → Quá khứ (Văn viết)


Trước hết bỏ 다, sau đó:
1. Nếu động từ không tận cùng bằng một phụ âm thì thêm ㅆ vào để thành phụ âm cuối (ngoại lệ: nếu là nguyên·âm ㅜ thì thêm 었다.)
Ví dụ:
가다: 가 + ㅆ 다 = 갔다 = đã đi
사다: 사 + ㅆ 다 = 샀다 = đã mua
서다: 서 + ㅆ 다 = 섰다 = đã đứng
자다: 자 + ㅆ 다 = 잤다 = đã ngủ
자라다: 자라 + ㅆ 다 = 자랐다 = đã lớn lên
Ngoại lệ:
두다: 두 + 었다 = 두었다 = đã đặt/để
주다: 주 + 었다 = 주었다 = đã đưa cho
하다 → 했다 = đã làm (chứ không phải là 핬다)
Chúý: Các quytắc sau đây vượt hiệ lực của quytắc 1.
2. Nếu động·từ có tận·cùng là một phụ·âm thì thêm 었 hoặc 았.
Nếu nguyên·âm của âm·tiết tận·cùng là ㅏ và ㅗ thì thêm 았. 
Nếu nguyên·âm của âm·tiết tận·cùng là các nguyên·âm còn lại (ㅓ, ㅜ, ㅡ và ㅣ) thì thêm 었. 
Ví·dụ:
날다: 날 + 았다 = 날았다 = đã bay
살다: 살 + 았다 = 살았다 = đã từng sống
놀다: 놀 + 았다 = 놀았다 = đã chơi
먹다: 먹 + 었다 = 먹었다 = đã ăn
죽다: 죽 + 었다 = 죽었다 = đã chết
들다: 들 + 었다 = 들었다 = đã đi lên
밀다: 밀 + 었다 = 밀었다 = đã đẩy
3. Nếu động·từ tận·cùng bằng nguyên·âm ㅣ thì chuyển ㅣ thành ㅕ rồi thêm ㅆ thành phụ·âm cuối
Ví·dụ:
달리다: 달리 → 달렸 → 달렸다 = đã chạy
빌리다: 빌리 → 빌렸 → 빌렸다 = đã mượn
이기다: 이기 → 이겼 → 이겼다 = đã thắng
던지다: 던지 → 던졌 → 던졌다 = đã ném
다니다: 다니 → 다녔 → 다녔다 = đã đi (dự)
4. Nếu động·từ tận·cùng bằng nguyên·âm ㅗ thì chuyển ㅗ thành ㅘ rồi thêm ㅆ thành phụ·âm cuối.
Ví·dụ:
오다 → 왔다 = đã đến
보다 → 봤다 = đã thấy/xem
5. Nếu động·từ tận·cùng bằng nguyên·âm ㅡ thì thay ㅡ bằng ㅓ rồi thêm ㅆ thành phụ·âm cuối.
Ví·dụ:
크다: 크 → 컸 → 컸다 = đã lớn lên
쓰다: 쓰 → 썼 → 썼다 = đã viết
트다: 트 → 텄 → 텄다 = đã nảy mầm, đã đâm chồi
Dạng bất quy·tắc

Ví·dụ:
하다 → 했다
듣다 → 들었다

- Tiếng Hàn Nhập Môn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/#.VvCkJNJ97Dc.
III) Nguyên·mẫu → Hiện·tại (Văn nói)


1. Nếu động·từ tận·cùng bằng nguyên·âm ㅏ hoặc ㅓ thì chỉ cần bỏ 다 đi.
Ví·dụ:
가다 → 가 = đi
서다 → 서 = đứng
사다 → 사 = mua
자라다 → 자라 = lớn lên
Ngoại·lệ: 하 chuyển thành 해.
Ví·dụ:
하다 → 해 = làm
원하다 → 원해 = muốn
구하다 → 구해 = cứu (mạng)
2. Nếu động·từ tận·cùng bằng nguyên·âm ㅗ hoặc ㅜ :
ㅗ chuyển thành ㅘ
ㅜ chuyển thành ㅝ
Ví·dụ:
오다 → 와 = đến
보다 → 봐 = thấy/xem
두다 → 둬 = đặt/để
주다 → 줘 = đưa cho
빌려주다 → 빌려줘 = cho mượn
3. Nếu động·từ tận·cùng bằng âm·tiết 르 thì bỏ 르 rồi thêm phụ·âm cuối ㄹ vào âm·tiết trước 르, cuối·cùng thêm 라 hoặc 러.
라 cho các động·từ có âm·tiết trước 르 tận·cùng bằng nguyên·âm ㅏ hoặc ㅗ.
러 cho các động·từ có âm·tiết trước 르 tận·cùng bằng nguyên·âm ㅓ, ㅜ hoặc ㅣ.
Ví·dụ:
가르다 → 갈라 = tách ra
자르다 → 잘라 = cắt
오르다 → 올라 = leo lên
거르다 → 걸러 = lọc
서두르다 → 서둘러 = vội
구르다 → 굴러 = cuộn
가로지르다 → 가로질러 = đi ngang qua
(Với các động·từ tận·cùng bởi nguyên·âm ㅡ thì thay nó bằng ㅓ).
쓰다 → 써 = viết
끄다 → 꺼 = tắt (lửa)
뜨다 → 떠 = nổi
4. Nếu động·từ tận·cùng bằng nguyên·âm ㅣ thì thay ㅣ bằng ㅕ.
Ví·dụ:
지다 → 져 = thua
이기다 → 이겨 = thắng
던지다 → 던져 = ném
5. Nếu động·từ tận·cùng bằng một phụ·âm thì thêm:
아 nếu âm·tiết cuối có nguyên·âm ㅏ hoặc ㅗ
어 nếu âm·tiết cuối có nguyên·âm ㅓ, ㅜ, ㅡ hoặc ㅣ.
Ví·dụ:
살다 → 살아 = sống
팔다 → 팔아 = bán
앉다 → 앉아 = ngồi
놀다 → 놀아 = chơi
먹다→ 먹어 = ăn
물다 → 물어 = cắn
늙다 → 늙어 = già đi
읽다 → 읽어 = đọc
Dạng bất quy·tắc
듣다 → 들어 = nghe thấy
IV) Quá·khứ (văn viết) → Quá·khứ (Văn nói)


Đơn·giản chỉ cần đổi 다 thành 어. 
갔다 → 갔어 = đã đi
왔다 → 왔어 = đã đến
달렸다 → 달렸어 = đã chạy
먹었다 → 먹었어 = đã ăn
마셨다 → 마셨어 = đã uống
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng